Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni

FENERIUM AYDINLATMA METNİ
 
Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Fenerium”), mağazalarımızdan
veya www.fenerium.com ve/veya market.fenerium.com alan adlı internet sitemiz
üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde
etmektedir. Bu kapsamda Fenerium, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10.
Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.
 

1. Veri Sorumlusu
Unvanı Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Adres   : Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak,
Kadıköy / İSTANBUL
İnternet sitesi  : www.fenerium.com
Tel / Fax          : 02165421700  – 02164146464
MERSİS          : 0385031107500014 
1. İşleme Amaçları
Alışveriş esnasında toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın
5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde
işlenmektedir:
 
 KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
nedeniyle başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve
ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat
kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen
talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
 
 KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile
sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden
istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri
kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve
Fenerium lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
 
 KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan, -FenerMarket
dahil olmak üzere- üyeliğin tesis edilebilmesi, FenerMarket veya Fenerium’dan
aldığınız ürün ve/veya hizmetin ifası için ürün bedelinin ödenmesi ve kargo ile
gönderim yapılması gibi gerekli işlemlerin yerine getirilmesi (kredi kartı ile yapılan
ödemelerde kullandığımız aracı hizmet sağlayıcının sunucusunun yurtdışında
olması nedeniyle yurtdışına aktarım gerçekleştirilecektir), Fenerium ve İştirakleri
tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile
FenerMarket, Fenerium ve İştirakleri web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin
(yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek
değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, katılmanız halinde çekiliş vb. hususların
gereğinin yerine getirilmesi,
 
 KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerium
ve/veya İştirakleri’nin [1]  etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil
olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,
 KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerium
ve/veya İştirakleri’nin hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların
ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla
Fenerium ve İştiraklerinin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti
gönderebilmesi,
 KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Fenerium
ve/veya İştirakler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik, toplantı ve
organizasyonlarda görüntünüzün ve/veya ses kaydınızın alınabilmesi ve alınan bu
görüntünüzün ve/veya ses kaydınınız veya kendinizin sağlamış olduğu görsel,
video ve/veya ses kaydının Fenerbahçe dergisi, FBTV, Radyo Fenerbahçe, FB
Koleji ve İştirakleri’nin web siteleri ve sosyal medya platformlarında
yayınlanabilmesi ve bu amaçlar ile söz konusu İştirakler ve yurtdışına aktarılması
amaçlarıyla
  
 
1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Fenerium
İştiraklerine, anlaşmalı olunan kargo firmasına, FenerMarket’ten yapılan
alışverişler için işbirliği içinde olduğu İsteGelsin’e, gerektiği takdirde resmi
mercilere ve www.fenerium.com alan adlı internet sitesi başta olmak üzere
Fenerium ve/veya İştirakleri’nin web siteleri, sosyal medya platformları ve
yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan
aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.  
 
1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz
internet sitesimize ve FenerMarket’e (Facebook veya Google hesabınız ile
yapacağınız üyelik başvurunuz da dahil olmak üzere) üyelik başvurunuz
esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz
halinde alışveriş esnasında yazılı olarak elektronik ortamda veya
mağazalarımızdan alışveriş yaparken fiziki ortamda veya bizlerle iletişime
geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır.
 
 
1. İlgili Kişinin Hakları
 
İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
 
●          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
●          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
●          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
●          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini            isteme,
●          KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
●          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltildiğinin veya   KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve
yok edildiğinin, kişisel   verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle         kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
●          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde            zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu
bildiririz.
 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan
haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz
şekillerde www.fenerium.com/iletisim linkinde yer alan e-bilgi@fenerium.com.tr mail adresine  yazılı
olarak başvurunuzu iletebilirsiniz.
 Şirket’in Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak,
Kadıköy / İSTANBUL adresine gelerek,
 Şirket’in Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak,
Kadıköy / İSTANBUL adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla
gönderilerek,  veya
 Şirket’in e-bilgi@fenerium.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce
bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanarak.
 
Fenerium, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik
ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret
alınabilecektir.
 
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her
zaman e-bilgi@fenerium.com.tr adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat
Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy /
İSTANBUL adresine gelerek bildirebilirsiniz.
 
[1]  Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği – Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve
Ticaret A.Ş.- Fenerbahçe İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Fener
Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.  - Radyo Fenerbahçe Medya ve
İletişim Hizmetleri A.Ş.- Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. - - Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti. - Aktif Gençlik Sportif Yatırım ve Yönetim Hizmetleri Ticaret
A.Ş. Fenerbahçe Futbol A.Ş.  (“İştirakler”)